وکیل انحصار وراثت تلفنی در تهران | کارشناسان حقوقی ایران

تماس با ما
وکیل انحصار وراثت تلفنی در تهران | کارشناسان حقوقی ایران

وکیل انحصار وراثت تلفنی در تهران کارشناسان حقوقی ایران

مسئله مرگ و زندگی مسئله است که همه ما با آن درگیر خواهیم شد و مسئله ای نیست که بتوان به سمت آن حرکت نکرد بنابراین در برهه ای از زندگی باید برای میراثی که از سمت پدران و مادرانمان و یا دیگر اقوام نزدیک و دور به ما میرسد وکیل و مشاور حقوقی در نظر گرفت که بتوان آن چه را که قانون در خصوص تقسیم موجودی و تقسیم میراث در قوانین جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است را به طور دقیق اجرا نماید . مشاوران حقوقی ایران به عنوان یکی از خبره ترین مراکز مشاوره و وکالت انحصار وراثت و ارث در تهران آماده است تا با قبول کردن پرونده های وکالتی انحصار وراثت وارثین اراضی و سرمایه های به جا ماندگان رفتگان را به خوبی تقسیم نمایند و قوانین را اجرا نمایند.

وکیل وراثت در تهران را از مشاوران حقوقی ایران بخواهید.

نكات مهم در گواهی انحصار وراثت :
1- در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جز وراث در نظر گرفته و باید در دادخواست مربوطه قید شود
2- در صورتی كه برای محجور، قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .
3- در صورتی كه بهای تركه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
4- در مورد وراث روستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .
در صورتیكه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را دردادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) نیز جز سایر موارد مورد نیاز جهت رسیدن به خواسته است.

ولی برای حصول خواسته مورد اطمینان و جلوگیری از فوت وقت، توصیه می شود تمامی موارد فوق را به کاردان / وکیل باتجربه در این زمینه بسپارید

 

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت را توضیح بفرمایید :پاسخ وکیل انحصار وراثت

1- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

2- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته

و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء

ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه

و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

5-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .


دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟


مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین

محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :


وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :


دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی

که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :


* در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

 

* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .

 

* در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه

 

با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث رو ستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .


پرسش: صدور گواهی انحصار وراثت به چه صورت است؟


پاسخ:مطابق ماده 370ق.ا.حپس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند براساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.

هم چنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع ثبت خواهد شد. (ماده374ق.ا.ح

 

مسائل مهمی که باید در رابطه با ارث بدانید؟ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد.

البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به بخش ارث مراجعه نمائید.


مسائل مهمی که باید در رابطه با حصر وراثت بدانید؟به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در شورای حل اختلاف بررسی و اثبات گردد.

در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.

درآگهی های حصروراثت ازمطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای ازمتوفی اعم ازرسمی و یا سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه ابرازی صادره می کند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید با مشاوران حقوقی ایران تماس حاصل نمائید.

موسسه حقوقی مشاوران حقوقی ایران در چه شهرهایی قادر به خدمت رسانی هستند ؟

 

مشاوران حقوقی ایران به صورت تلفنی و رایگان در بخش اول قادر خواهند بود تا شما را در امور حقوقی کیفری و قانونی انحصار وراثت و ارث یاری نمایند لذا کلیه افرادی که در شهرهای تهران ، کرج ، شیراز ، اصفهان ، تبریز ، کیش ، ارومیه ، رشت ، ساری ، مشهد ، ایلام ، همدان ، یزد ، قم و ... میتوانند به یک تماس از مشاوره و راهنمایی کارشناسان دادگستری ما در بخش ارث بهره مند گردند.

 

برخی از صفحات مهم سایت مشاوران حقوقی ایران:

وکیل ارث در تهران – وکیل انحصار وراثت در تهران – مشاوره ارث در تهران – مشاور انحصار وراثت در تهران – مشاور دریافت ارث در تهران – بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران – وکیل ارث تلفنی در تهران – وکالت پرونده انحصار وراثت در تهران - وکیل دریافت ارث تلفنی در تهران - وکیل وراثت در تهران - وکیل وراثت رایگان در تهران