وکیل تلفنی حضانت فرزندان در تهران | کارشناسان حقوقی ایران

تماس با ما
وکیل تلفنی حضانت فرزندان در تهران | کارشناسان حقوقی ایران

وکیل تلفنی برای گرفتن حضانت فرزندان در تهران | کارشناسان حقوقی ایران

مشاوران حقوقی ایران اماده هستند تا پرونده حضانت فرزندان در تهران را برای خانواده هایی که نیازمند کارشناسان و وکلای پایه دادگستری هستند را بر عهده گیرد در ادامه درباره نحوه گرفتن حضات بچه ها در تهران و دیگر قوانین و شرایط آن سخن خواهیم گفت.

از آنجائی که حضانت حق و تکلیف مشترک والدین است ،پس همانگونه که حق نگهداری از آن پدر و مادر است ،تکلیف آنان نیز می باشد که از این موهبت الهی ودیعه اجتماعی به شایستگی مواظبت کنند تخلف از این تکلیف مسئولیت ایجاد می کند و ضمان آور است ،ضمان در برابر کودک و کسانی که از کاهلی پدر و مادر زیان می بینند . در این مورد می توان بحث را در دو قسمت مطرح گرد :

    مسئولیت حقوقی در برابر کودک : اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه ای ببیند ،فردی که حضانت بر عهده او است ،مسئول خسارات خواهد بود .
    مسئولیت مدنی در برابر دیگران ؛فرد حضانت کننده مسئول تمام خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می گردد . به استناد قانون از کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می توان مطالبه خسارت نمود . در این ارتباط ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد :
    کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد بر عهده او باشد ،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ،مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و صغیر می باشد .و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد ،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و د هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد .

الزام به حضانت و هزینه نگاهداری :

ماده ۱۱۷۲ :هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگاهداری او امتناع کند ،در صورت امتناع یکی از ابوین ،حاکم باید ،به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ،نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ،حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر ،تامین کند .

موانع حضانت :

ماده ۱۱۷۳ : هرگاه در اثر هدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ،محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای  رئیس حوزه قضائی ،هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند ،اتخاذ کند .موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا احطاط اخلاقی هر یک از والدین است :    اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدرو قمار .
    اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
    ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
    سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی ،مانند فسادو فحشا،تکدی گری و قاچاق .
    تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶)

دادگاه می تواند از مفاد ماده ۱۱۷۳ برای عدم رعایت حق تقدم پدر یا مادر در حضانت و ضم امین به ولی قهری (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی )استفاده کند .در توضیح ماده اخیر الذکر ،دوفرض قابل تصور است :


اول : در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری ،والدین طفل در یک منزل زندگی نمی کنند و در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ،صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار داشته باشد ،که در این حالت طفل را از کسی که عهداه دار حضانت اوست گرفته و به دیگری می سپارند ؛زیرا همان طوری که قبلا گفته شد حضانت طفل ،هم حق و هم تکلیف والدین است و با سقوط حق یکی از آن ها ،دیگری مکلف به حضانت است .

دوم : در صورتی والدین طفل با یکدیگر زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان ،صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار داشته باشد – مثلا پدر و مادر هر دو مشروب خوار هستند و یا کودک را در محفلی که ضد اخلاق عمومی است ،نگهداری نمایند و یا آنکه یکی از والدین دچار انحطاط اخلاقی است و این موضوع سبب می شود که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی  طفل در معرض خطر قرار گیرد و این امر در دادگاه صالحه ثابت شود ،در این حالت ،دادگاه می تواند به هر نحوی که مصلحت طفل اقتضاءکند ،ترتیبی برای نگهداری او بدهد ؛فرضا کودک را به یکی از اقربایش سپرده و یا دستور دهد او را در مهدکودک یا موسسه ای نگهداری نمایند .

 

پس از فوت یک یا هردوی والدین حضانت با چه کسی خواهد بود؟در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

 حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

موسسه حقوقی مشاوران حقوقی ایران در چه شهرهایی قادر به خدمت رسانی هستند ؟

 

مشاوران حقوقی ایران به صورت تلفنی و رایگان در بخش اول قادر خواهند بود تا شما را در امور حقوقی کیفری و قانونی حضانت فرزندان یاری نمایند لذا کلیه افرادی که در شهرهای تهران ، کرج ، شیراز ، اصفهان ، تبریز ، کیش ، ارومیه ، رشت ، ساری ، مشهد ، ایلام ، همدان ، یزد ، قم و ... میتوانند به یک تماس از مشاوره و راهنمایی کارشناسان دادگستری ما در بخش گرفتن حضانت فرزندان بهره مند گردند.

جهت اطلاع ازکلیه هزینه و قیمت مشاوره و وکیل حضانت فرزندان با موسسه حقوقی مشاوران حقوقی ایران تماس حاصل نمایید.

برخی از صفحات مهم سایت مشاوران حقوقی ایران:

وکیل حضانت فرزندان در تهران – وکیل حضانت در تهران – مشاوره حضانت فرزند در تهران – وکیل حضانت فرزندان در تهران – وکیل برای حضانت فرزندان در تهران – بهترین وکیل حضانت فرزند در تهرانبا تجربه ترین وکیل حضانت در تهرانوکیل برای گرفتن حضانت فرزندان در تهران